Česky English Українська

Co je to CQS

Politika integrovaného systému řízení

K dobrému jménu společnosti Alfa-COM, s.r.o. neodmyslitelně patří poskytování kvalitních služeb zákazníkům, šetrný vztah k životnímu prostředí, dodržování všech zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a snižování energetické náročnosti.  Společnost chce udržet a dále rozvíjet svoji pozici spolehlivého a vyhledávaného partnera orientovaného na plnění požadavků a potřeb svých zákazníků.
O plnění těchto záměrů chce společnost trvale podávat důkazy efektivností zavedeného integrovaného systému řízení, skládajícího se z politiky řízení kvality, environmentálního řízení, řízení bezpečnostního a energetického managementu v souladu s normami ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN EN ISO 50001:2012. Svoji odpovědnost dokládá vedení společnosti deklarovanou politikou.

 • Hlavními prioritami společnosti jsou kvalitní služby a dobré vztahy se stávajícími i potenciálními zákazníky. Chceme stále účinněji zpracovávat požadavky a podněty našich zákazníků a dalších zainteresovaných stran, současně s naplňováním zákonných povinností a aplikovat je do našich služeb, se záměrem stát se trvalým symbolem kvalitního dodavatele služeb. Naším cílem je minimalizovat počet reklamací od zákazníků na všech střediscích společnosti.
 • Budeme vytvářet firemní klima zaměřené na prozákaznické jednání, vytváření dobrého jména společnosti a zajišťování procesu neustálého zlepšování. Budeme zvyšovat povědomí zaměstnanců o spoluodpovědnosti za ochranu životního prostředí a dosahování snižování energetické náročnosti.
 • Budeme v dostatečné míře zajišťovat lidské, materiální, finanční a informační zdroje potřebné pro efektivní fungování integrovaného systému řízení. Uvědomujeme si, že zajišťovat kvalitní služby můžeme pouze s kompetentními lidmi a proto je systematické vzdělávání, rozvoj a motivace zaměstnanců jednou z našich klíčových úloh.
 • Při výběru našich obchodních partnerů budeme zohledňovat kvalitu a spolehlivost jejich služeb, přístup k  životnímu prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hospodaření s energií.
 • Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit naší společnosti. Budeme respektovat zásady státní politiky životního prostředí a všech právních předpisů v oblasti životního prostředí a to zejména v oblasti odpadů, ochrany ovzduší, ochrany vod, zeleně.
 • Budeme uplatňovat preventivní a nápravná opatření vedoucí k trvalému zajištění spolehlivého a bezpečného poskytování služeb s omezením rizik ekologické havárie, ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i požární ochrany. Budeme provádět identifikaci a řízení ekologických a bezpečnostních rizik, školit a informovat zaměstnance o těchto rizicích.
 • Budeme minimalizovat produkci odpadů a jejich ukládání na skládky a hledat možnosti jejich dalšího využití.
 • Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je provázána se strategickými cíly společnosti.
 • Energetická politika poskytuje rámec pro stanovování a přezkoumávání energetických cílů a cílových hodnot.
 • Společnost se zavazuje dodržovat soulad mezi právními a jinými požadavky a veškerými vstupy a výstupy v rámci působení společnosti v oblasti kvality, EMS, BOZP a EnMS.
 • Budeme neustále snižovat energetickou náročnost, zajišťovat dostupnost informací a zdrojů k dosahování cílů a cílových hodnot.
 • Budeme podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti.
 • O našich aktivitách budeme obchodním partnerům, zaměstnancům a veřejnosti podávat aktuální informace prostřednictvím webových stránek.